Elevantio – Ontdek je eigen wijsheid

Op dreef is onderdeel van Elevantio

Scoba

Leerlingen

Wat is een leerlingenraad

Een leerlingenraad is een groep enthousiaste kinderen die gekozen zijn om de school te vertegenwoordigen in een raad. Deze groep kinderen zet zich in voor een prettige en goede gang van zaken op school. De leerlingenraad komt met nieuwe ideeën die de school nog leuker maken. De leerlingenraad praat regelmatig met vertegenwoordigers van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

De leerlingenraad heeft als doel om:

 • De betrokkenheid met school van de leerlingen te vergroten.

 • De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen.

 • De leerlingen een eigen stem binnen de schoolorganisatie te geven, zodat ze weten dat ze meetellen.

 • Kinderen spelenderwijs kennis met democratische beginselen te laten maken.

 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bij te brengen.

 • De kwaliteit van de schoolorganisatie te bevorderen.

 • De leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

 • Actief, democratisch burgerschap te bevorderen.

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad

In de groepen 6 t/m 8 worden jaarlijks in het begin van het schooljaar verkiezingen gehouden. Uit elke groep worden twee leerlingen gekozen voor de leerlingenraad. De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.

 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een uitleg, waarbij zij uitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd.

 • In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad.

 • Notulen worden gepubliceerd op de website met eigen tabblad “leerlingenraad”.

 • De leerlingenraad komt ongeveer eens in de zes weken bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.

 • Bij elke vergadering is één van de leerkrachten en/of de directeur als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig.

 • In ieder geval tijdens de eerste vergadering zit de leerkracht/de directeur de vergadering voor.

 • In overleg wordt vervolgens een voorzitter aangewezen.

 • De notulen worden door een lid van de leerlingenraad verwerkt.

 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.

 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

 • De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken. Deze bus mag door alle leerlingen worden gebruikt, dus ook kinderen uit groep 1 t/m 4.

 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.

 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken

 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.

 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.

 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.

 • Meedenken met en betrokken zijn bij activiteiten, acties en vieringen op school.

 • Reflecteren op de schoolregels ter bevordering van de sfeer.

 • Leden van de leerlingenraad kunnen tips geven aan de leekrachten om het op school veiliger te maken.

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?

 • Een uur onder schooltijd in een ter beschikking staand klaslokaal of in de personeelskamer.

 • De leerlingenraad vergadert onder schooltijd. De vergadering duurt maximaal een uur.

 • De agenda wordt van tevoren door de leerlingenraad opgesteld. Bij de vergadering is altijd een teamlid aanwezig.

 • Er wordt ongeveer één keer in de zes weken een vergadering gepland onder schooltijd. Mocht de leerlingenraad vaker bij elkaar willen komen, dan moet dit buiten schooltijd om. Dit moet goed worden gecommuniceerd met ouders en verzorgers.

Hoe is het kiesreglement?

 • Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden.

 • Tijdens deze verkiezingen wordt uit de groepen 6 t/m 8 twee leerlingen verkozen die gedurende één schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad.

 • De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 6 t/m 8.

 • De kandidaten worden per groep op een stembrief geplaatst.

 • De leerlingen die zich verkiesbaar stellen mogen met een programma komen; dit wil ik bereiken in dit schooljaar en wat breng ik de leerlingenraad.

 • Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden.

  Leerkrachten en ouders mogen niet deelnemen aan de stemming.