Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 18-02-2022

In deze nieuwsbrief:
- Vanuit het bestuur
- Informatieavond n.a.v. de brief schooltijden
- Carnaval
- Versoepelingen
- Data
Vanuit het bestuur

Aan: alle ouder(s)/verzorger(s) van de ‘oud’-Scoba-scholen                                                                                              

Axel, 11 februari 2022

Betreft: Wijziging schooltijden schooljaar 2022-2023

Geachte ouder(s)/verzorger(s)

Zoals u wellicht weet is de school van uw kind(eren) sinds 1 augustus 2021 onderdeel van de stichting Elevantio, na een fusie met 3 andere schoolbesturen.

Voor de nieuwe organisatie betekent dit onder andere dat diverse afspraken op elkaar afgestemd moeten worden.

Eén van de onderwerpen daarvan is de onderwijstijd en de daar aan gekoppelde schooltijden.

De nieuwe organisatie heeft voor alle Elevantio-scholen per 1 augustus 2022 de volgende afspraken gemaakt:

  • De gemiddelde onderwijstijd op Elevantio-scholen is 945 uur per schooljaar (dient wettelijk minimaal 940 te zijn).
  • Per week wordt 25 uur onderwijstijd aangeboden voor elke groep. Om er voor te zorgen dat alle kinderen na 8 jaar voldoende lestijd hebben gekregen,  is het wellicht noodzakelijk om tijdelijk het aantal uren per week iets anders in te richten. De directeur van uw school zal u over de te nemen stappen binnenkort informeren.
  • Alle Elevantio-scholen bieden de 25 uur aan onderwijstijd per week aan met een lesrooster waarbij dezelfde begin-en eindtijden gelden voor de groepen  1 t/m 8.
  • Iedere school kiest hiervoor in afstemming met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad het meest passende rooster voor de school.
  • Het vakantierooster voor alle Elevantio-scholen wordt jaarlijks gezamenlijk vastgesteld en na vaststelling met u door de directeur gecommuniceerd.
  • Jaarlijks heeft iedere school aanvullend op het vrije dagen- en vakantierooster de ruimte om 2  vrije ‘couleur locale-dagen’ en 2 studiedagen (lesvrij) in te vullen.

Door het vaststellen van deze afspraken voldoen we als bestuur aan alle wettelijke eisen en kunnen we het jaarlijkse aanbod aan onderwijstijd voor uw kind(eren) verantwoorden en borgen en kunnen we  tegemoet aan het verzoek van de kinderopvang om hun tijden Zeeuws-Vlaams breed zoveel mogelijk op de schooltijden af te stemmen.

Voor alle Elevantio-medewerkers betekent dit dat we ieder personeelslid dezelfde rechtspositie kunnen bieden.

De directeur van uw school zal u over de vervolgstappen nader informeren.

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard ook bij hem/haar terecht.

 

Namens het bestuur van Elevantio,

 

Met vriendelijke groet,

Gerard Langeraert, voorzitter College van Bestuur a.i.

Ellen de Neef, lid College van Bestuur

Informatieavond n.a.v. de brief schooltijden


Graag willen wij u verder informeren wat dit betekent voor Op Dreef en welke ideeën wij daarbij hebben. In overleg met de MR hebben wij twee informatieavonden georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd op maandagavond 7 maart en dinsdagavond 15 maart aanstaande. Beide avonden zullen starten om 19:30 uur. Nu het weer kan, willen we u ook graag weer ontvangen op onze school.

Wij zouden het fijn vinden om u te mogen begroeten op deze informatieavonden. Omdat we vooraf graag willen weten hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn, vragen wij u om vooraf aan te melden voor 7 maart a.s..

 

Aanmelden kan door hier te klikken
 

Carnaval

Op vrijdag 25 februari vieren we Carnaval op school. Alle kinderen mogen deze dag verkleed en/of geschminkt naar school komen. De kinderen van groep 1 t/m 4 zullen 's morgens Carnaval vieren. Zij hoeven geen ‘10 uurtje’ mee te nemen.

In de middag zullen de groepen 5 tot en met 8 Carnaval vieren. Zij krijgen dan een traktatie van de Activiteitencommissie. De kinderen van groep 5 tot en met 8 moeten dus wel een '10 uurtje’ en een eigen lunch mee naar school nemen.

Serpetines zorgen voor extra sfeer en mogen meegenomen worden. Confetti niet. Wapens e.d. mogen ook thuisgelaten worden, omdat we het feest graag gezellig houden. We gaan er iets moois van maken.

Versoepelingen

Afgelopen dinsdag zijn er versoepelingen aangekondigd; ook voor het onderwijs. We zijn blij dat er weer meer mogelijk is. Zo mogen we ouders weer fysiek ontvangen en mogen we de cohorteringen opheffen. 

Wat betekent dit voor Op Dreef?

De kinderen mogen weer tot binnen gebracht worden voor schooltijd. We willen u wel vragen de begintijd te respecteren en om daarna meteen weer weg te gaan zodat de lessen op tijd kunnen starten. De kinderen kunnen aan het einde van de dag worden opgehaald bij de verschillende hekken. De jongste kinderen worden door de juffen gebracht. De oudere kinderen kunnen dit zelf.

De lestijd is echt bedoeld voor de kinderen. Wanneer u de juf of meester wenst te spreken, kan dat vanzelfsprekend. We willen u vragen om hiervoor een afspraak te maken buiten de lestijden om, zodat de juf of meester de volle aandacht aan de kinderen kan geven tijdens de lestijden.

Na de vakantie starten we ook weer met de groepsdoorbrekende activiteiten zoals het technisch lezen. Ook de ochtendpauze willen we weer op hetzelfde tijdstip houden voor de groepen 3 tot en met 8. De middagpauze laten we nu nog even gescheiden.

De thuisblijfregels blijven ongewijzigd. Mocht u niet meer weten hoe dit was, kunt u deze terugvinden door hier te klikken.

Data
23 en 24 februari 2022 Schooladviesgesprekken groep 8
25 februari 2022 Carnaval op school
28 februari t/m 4 maart 2022 Voorjaarsvakantie
17 maart 2022 Promotieshow Mad Science groep 3 t/m 8
29 maart 2022 Kledinginzameling
30 en 31 maart 2022 Oudergesprekken groep 1 t/m 7
5 april 2022 Schoolfotograaf
7 april 2022 Mad Science 15:00 uur (naschools groep 3 t/m 8)
14 april 2022 Paasviering op school
14 april 2022 Mad Science 15:00 uur (naschools groep 3 t/m 8)
15 april 2022 Goede vrijdag, alle kinderen vrij
18 april 2022 Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
20 en 21 april 2022  IEP eindtoets groep 8
21 april 2022 Mad Science 15:00 uur (naschools groep 3 t/m 8)
22 april 2022 Koningsspelen
25 april t/m 6 mei 2022 Meivakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl