Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 04-05-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Middels deze nieuwsbrief willen we jullie de eerste informatie verstrekken met betrekking tot het opstarten van de scholen op 11 mei a.s.. Het opstarten betekent niet dat alles weer als vanouds is; integendeel. We hebben ons als school ons te houden aan voorschriften die gesteld zijn door de overheid om zoveel mogelijk de veiligheid te waarborgen.

De overheid heeft een protocol opgesteld waaraan scholen zich moeten houden. De maatregelen die daarin zijn opgenomen hebben grote invloed op de dagelijkse gang van zaken. Zo mogen ouder(s)/verzorger(s) niet in de school of op het schoolplein komen. Dit geldt ook voor vrijwilligers die betrokken zijn bij dagelijkse praktijk zoals het overblijven of facilitaire zaken. Dat betekent dat we een aantal zaken op een andere manier zullen moeten invullen.

We hebben daarbij veel keuzes moeten maken met lastige afwegingen. Aan elke keuze kleeft ook een nadeel en daarmee beseffen we ook dat het geen ideale keuzes zijn. We willen daarom ook proberen, zo goed mogelijk uit te leggen waarom we deze keuze gemaakt hebben. 

In eerste instantie gelden deze maatregelen voor een periode van drie weken. Wat er daarna gebeurt is nu nog niet te voorspellen. De komende periode zullen er daarom meerdere nieuwsbrieven volgen.

We begrijpen dat deze situatie moeilijk is en dat bepaalde keuzes wellicht niet voordelig voor u zijn of bij uw situatie passen. We kunnen daarin nooit 100% naar ieders verwachting of behoefte handelen. We vragen begrip hiervoor.

We hebben leerkrachten in de risicogroep die er toch voor kiezen om te komen werken. Ook zijn er ouders of wellicht andere familieleden die tot de risicogroep behoren. We willen daarom iedereen vragen om de maatregelen te respecteren en na te leven, zodat het zo veilig mogelijk voor is voor iedereen.

Mochten er vragen zijn, dan zijn wij telefonisch of per mail bereikbaar.

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

 

Wietse Lips

directeur

 


In deze nieuwsbrief:
Cohorten

Vanaf 11 mei a.s. moeten de kinderen in cohorten naar school. Daarbij mag de helft van het aantal leerlingen op school zijn. Wij hebben ervoor gekozen om kinderen uit één gezin zoveel mogelijk op dezelfde dagen naar school te laten komen zodat het voor ouders makkelijker te organiseren is. Vervolgens hebben we moeten puzzelen om ook de 50% norm op schoolniveau en zoveel mogelijk op klassenniveau te realiseren. Verder is er getracht om voor de komende weken uit te gaan van vaste dagen, zodat er toch een beetje structuur is.

Tijdens de drie weken is het de bedoeling dat kinderen 50% van de schooltijd naar school gaan. Nu is de puzzel nog wat moeilijker omdat ook Hemelvaart in deze periode valt. We hebben daarom voor de volgende opzet gekozen: 

Omdat het een lastige puzzel is, kan er niet van cohort worden geruild. De indeling van de cohorten zal via een aparte mail kenbaar worden gemaakt.

Cohort A gaat naar school op:
Week 20: maandag en dinsdag 11 en 12 mei
Week 21: maandag en dinsdag 18 en 19 mei
Week 22: maandag en dinsdag 25 en 26  mei

Cohort B gaat naar school op:
Week 20: woensdag, donderdag en vrijdag 13,14 en 15 mei
Week 21: woensdag 20 mei
Week 22: woensdag, donderdag en vrijdag 27,28 en 29 mei

Donderdag 21 en 22 mei zijn vrije dagen wegens Hemelvaart. Elk cohort gaat zo ongeveer evenveel lesuren naar school. De overheid zal bepalen hoe het na deze periode verder zal gaan.

 

Lestijden / overblijven

Kinderen mogen niet meer gezamenlijk buitenspelen. Per groep moeten we aparte buitenspelmomenten creëren. Dat betekent dat kinderen ook voor schooltijd niet meer buiten kunnen spelen. Een kwartier voordat de lestijden beginnen, mogen de kinderen naar binnen en kunnen ze meteen naar hun klas toe.

Om de toestroom van mensen te minimaliseren blijven alle kinderen over op school. Daarnaast kunnen we op die manier ook de pauze momenten spreiden over de dag, zodat niet alle kinderen gelijk op het plein zijn. Omdat er enkel kinderen en personeelsleden de school in mogen, blijven de kinderen over in de eigen klas. De kinderen moeten dus voor de ochtendpauze een (gezonde) pauze hap en drinken meenemen. Voor de middag moeten de kinderen een (gezond) lunchpakket + drinken meenemen. Wij willen u vragen om er rekening mee te houden dat uw kind dit kan nuttigen zonder hulp van de leerkracht. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Omdat alle kinderen verplicht zijn over te blijven stoppen de lessen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een half uur eerder. Dit betekent dat we in ieder geval de komende drie weken de volgende lestijden hanteren:

Maandag 08:45 uur – 14:45 uur
Dinsdag 08:45 uur – 14:45 uur
Woensdag 08:30 uur – 12:15 uur
Donderdag 08:45 uur – 14:45 uur
Vrijdag 08:45 uur – 12:00 uur (groep 1-4) 08:45 uur – 14:45 uur (groep 5-8)

Deze tijden zijn ook gecommuniceerd met de buitenschoolse opvang en de taxicentrale voor kinderen uit St. Kruis.

Halen / brengen

Omdat ouder(s)/verzorger(s) niet meer op het schoolplein mogen komen, betekent dit dat kinderen bij het hek opgehaald en gebracht moeten worden. Om grote groepen te verspreiden, willen we de kinderen ook verdelen over de ingangen. 

Wij begrijpen dat dit met name voor de jongste kinderen (kleuters) moeilijk is. 

Groep 1 en 2 kunnen worden afgezet aan het hek van het kleuterplein grenzend aan de Wandeldreef. Er zal elke morgen een juf bij de kleuterdeur staan om de kinderen te ontvangen. Wel willen we vragen om de verkeersregels goed in acht te nemen. Auto's zijn in de Wandeldreef niet toegestaan.

Groep 3, 4 en 5 gaan naar binnen en buiten via de hoofdingang (de witte deur).

Groep 6, 7 en 8 kunnen via de wandeldreef het grote plein betreden en gaan naar binnen en buiten via de rode deur..

Verder willen we u vragen om zoveel mogelijk gespreid te wachten op een gepaste 1,5 meter afstand van elkaar en haal en breng uw kind(eren) met slechts 1 volwassene. Met de ouders/verzorgers van de leerlingen die binnenkort 4 worden, zullen we contact opnemen.

Als u een afspraak wilt maken met een leerkracht, moet dit voorlopig per mail of telefonisch. 

Hygiëne

De school heeft extra maatregelen genomen in het kader van hygiëne. Er zijn extra middelen besteld om alles te reinigen. Ieder klaslokaal heeft straks de beschikking over een zeeppompje, handgel, papieren handdoekjes en oppervlaktespray. Aan het einde van de dag worden alle gebruikte materialen schoongemaakt. Ook tafels en stoelen worden aan het einde van de dag schoongemaakt. Bij de kleuters zullen niet alle materialen gebruikt worden. Materialen zoals klei, de huishoek etc. zullen niet gebruikt worden. Tevens zullen er meer lessen buiten worden gegeven.

Dagelijks worden de toiletten schoongemaakt. Ook voor deurklinken e.d. is extra aandacht. We gebruiken papieren handdoekjes om onze handen af te drogen.

We vragen alle kinderen om bij binnenkomst hun handen te wassen in de klas. Dit geldt natuurlijk ook voor leerkrachten. Ook zullen we tijdens lessen aandacht besteden aan het belang van hygiëne in deze tijd. Binnen de school zullen we afspraken maken over looproutes.

Thuisblijfregels

Voor leerlingen gelden ook de adviezen en richtlijnen van het RIVM. Dit betekent het volgende:

  • Leerlingen met klachten blijven thuis zoals:
  • Verkoudheid.
  • Niezen.
  • Hoesten.
  • Keelpijn
  • Moeilijk ademen.
  • Koorts.
  • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. We willen u vragen in dit geval contact op te nemen met school.
  • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Ook in dit geval vragen we contact op te nemen met school.

Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in hetzelfde huishouden thuis. Bij twijfel zullen wij contact opnemen met de ouders met het verzoek om uw kind zo spoedig mogelijk op te komen halen van school. Mocht uzelf twijfels hebben over het naar school laten gaan van uw kind, dan vragen we om dit te delen met de schoolleiding. Bij een vermoeden van het Corona virus, heeft u de plicht dit te melden. De school heeft ook weer de plicht om dit te melden bij de GGD. 

Indien er medische handelingen verricht moeten worden bij een leerling, willen wij vragen om dit zoveel mogelijk thuis te doen. Mocht dit echt niet lukken, kunt u contact opnemen met de school zodat we kunnen kijken voor een oplossing.

Vieringen en activiteiten

Er mogen in ieder geval de komende 3 weken geen vieringen en activiteiten georganiseerd worden in groepsverband. Kinderen die jarig zijn of jarig geweest zijn en die willen trakteren, mogen dat doen. We willen vragen om te kiezen voor een voorverpakte traktatie. We zullen deze traktatie mee naar huis geven, zodat u zelf de keuze kunt maken of uw kind dit mag eten of niet. We zullen natuurlijk wel aandacht besteden in de klas aan de verjaardag.

Spullen

De kinderen moeten de schoolspullen die thuis liggen weer terug meenemen naar school. Gymspullen hebben de kinderen voorlopig niet nodig, want we mogen niet in de gymzaal. Wel zullen we buitenspelmomenten creëren om de kinderen toch in beweging te houden. Schrijftmateriaal zoals pennen, zullen aan het einde van de dag weer terug mee naar huis gaan.

Om opstoppingen aan de kapstokken te voorkomen, vragen we de kinderen om jassen mee te nemen in de klas en deze over hun stoel te hangen.

Voor de kleuters willen we vragen om makkelijke kleding aan te doen, zodat ze zelf makkelijk naar de wc toe kunnen.

Oudergesprekken

Op dit moment mogen er geen fysieke oudergesprekken plaatsvinden. Dit betekent dat de gesprekken op afstand gevoerd moeten worden. De ouders van de kleuters hebben nog een gesprek tegoed. Hierover zal er na de opstart een moment gekozen worden om dit vorm te geven. U zult hier later meer informatie over ontvangen.

Opvang

Uw kind kan gebruik maken van de BSO als u een contract heeft of een contract afsluit (voorschoolse en naschoolse opvang) op de dagen dat hij/ zij naar school gaat. Op andere dagen mogen in navolging van de richtlijn van het ministerie de kinderen geen gebruik maken van de BSO. De naschoolse opvang start dan om 14.45 uur dit is de eindtijd van de school. Zodra u weet in welk cohort uw kind(eren) zit/zitten, kunt u dit regelen met de kinderopvang.

Voor kinderen van ouders die beiden werken in een vitaal beroep of waarvan een van beiden werkt in een vitaal beroep, is er een blijvende mogelijkheid voor noodopvang. Deze mogelijkheid is er echter alleen indien u echt geen andere opvangmogelijkheid heeft of kunt regelen. Tijdens de schooltijden van 8.30 uur tot 14.45 verzorgt de school de noodopvang. We vragen u om uiterlijk 8 mei per mail door te geven aan de leerkracht van de groep van uw kind op welke dagen u noodopvang nodig heeft. Voor 8.30 uur en na schooltijd 14.45 uur wordt de noodopvang verzorgd door de kinderopvang. 

We zullen met de medewerkers van kinderopvang een afspraak maken over de plaats waar de kinderen worden opgehaald.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl