Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 19-06-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Na deze week is het nog drie weken en dan begint alweer de zomervakantie. Inmiddels wordt er steeds meer duidelijk voor komend schooljaar. Zo kunt u verderop in deze nieuwsbrief lezen over de formatie voor komend schooljaar en het gebruik van Snappet. We hopen u komende week ook meer te kunnen zeggen over de schooltijden en het overblijven. Gaan we verder met het huidige continurooster of gaan we wellicht terug naar de oude stijl. Hoewel het nog niet duidelijk is of er voor na de zomervakantie een nieuw protocol komt, willen we er toch alvast op voorbereid zijn.

Daarnaast zijn we ook druk bezig met het afronden van het huidige schooljaar. Zoals eerder beschreven in de nieuwsbrief, zullen de leerlingen een aangepast rapport krijgen. De kinderen zijn immers toch een behoorlijke tijd niet op school geweest. De toetsen vanuit het Cito leerlingvolgsysteem zijn inmiddels afgenomen bij de groepen 3 t/m 7. Een overzicht van deze resultaten zal ook aan de kinderen worden meegegeven. Het kan zijn dat de leerkracht van uw zoon/dochter nog contact met u opneemt om dringende zaken te bespreken. Mocht u nog zaken willen bespreken met de leerkracht kunt u hiervoor ook de leerkracht benaderen. De school is telefonisch te bereiken (0117-491206) of per mail. De mailadressen van de schoolleiding en de leerkrachten kunt u terugvinden in de schoolgids en/of de activiteitenkalender.

 

We hopen u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wietse Lips

directeur

 


In deze nieuwsbrief:
- Formatie 2020-2021
- Snappet
- Schoolkamp groep 8
- Bestuurlijke fusie
- Klassenfoto's
- Data
Formatie 2020-2021

Net als ieder jaar is het ook dit jaar weer een puzzel geweest om de formatie voor komend schooljaar een invulling te geven. Voor komend schooljaar, hebben we iets minder formatie dan afgelopen schooljaar doordat we iets gedaald zijn in het leerlingenaantal. Dit betekent dat we niet meer volledig met 7 groepen kunnen draaien. Dat betekent dat we t.o.v. vorig jaar weer extra keuzes moeten maken, waarbij je voor -en nadelen voortdurend tegen elkaar afweegt. In samenspraak met de medezeggenschapsraad zijn we tot de volgende formatie gekomen:

Groep 1 maandag, donderdag en vrijdag juf Karin. Dinsdag en woensdag juf Christine.
Groep 2 maandag, dinsdag en woensdag juf Marlies. Donderdag en vrijdag juf Christine.
Groep 3 Heel de week juf Aafke
Groep 4 Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag juf Nathalie. Donderdag juf Leontien
Groep 5 Maandag, dinsdag en woensdag juf Marinka. Vrijdag juf Leontien
Groep 6 Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag meester LJ. Vrijdag juf Evelyn.
Groep 7/8 Maandag, donderdag en vrijdag juf Esther. Dinsdag en woensdag juf Evelyn.

Er staan hierboven 7 groepen vermeld. Omdat we niet volledig 7 groepen kunnen maken, betekent het dat groep 5 op donderdag gesplitst wordt. De helft van groep 5 wordt die dag gecombineerd met groep 4 en de andere helft wordt gecombineerd met groep 6. De ouders van de leerlingen uit groep 5 krijgen later bericht wie op deze donderdag waar zit.

Juf Betty is volgend jaar 2 dagen ambulant op school aanwezig als intern begeleider. 

Juf Gerry is 4 dagdelen op school aanwezig als klassenassistent.

Juf Karin is op dit moment nog niet volledig terug op school. Juf Ella zal haar tot die tijd vervangen.

Op woensdagmorgen 8 juli doen we evenals andere jaren weer een doorschuifmoment waarbij de kinderen kunnen kennismaken met de nieuwe juf of meester. Op die manier weten de kinderen al een klein beetje wat ze kunnen verwachten.

 

Snappet

Het afgelopen jaar hebben de groepen 4 t/m 8 kennis gemaakt met Snappet. We hebben gebruik gemaakt van het aanbod om dit kosteloos te gebruiken tijdens de periode van thuisonderwijs. Op deze manier konden we makkelijk meekijken met datgene wat de kinderen deden en kregen de kinderen direct feedback op de verwerkingsstof die ze maakten. Voor komend schooljaar willen we dit graag integreren in ons onderwijs vanaf groep 5, want we zien veel voordelen. We kiezen er bewust niet voor om het in groep 3 en 4 in te voeren. Daar is het leren lezen en schrijven erg belangrijk en dat staat centraal.

Door digitale verwerking van de lesstof in Snappet, maken leerlingen meer opgaven in minder tijd. Leerkrachten besparen tijd op punten als nakijkwerk en administratie, zodat er meer tijd gaat naar het voorbereiden van effectieve lessen.

Bij verwerking in schriften of werkboeken ziet een leerkracht soms pas bij het nakijken welke leerling extra aandacht en uitleg nodig had. Met Snappet is dit live, tijdens de les al te zien. Dit én de directe feedback die leerlingen zelf krijgen in Snappet, motiveert en versnelt het leerproces. Daarnaast biedt Snappet naast de reguliere verwerking heel veel mogelijkheden om te differentiëren, zowel voor de kinderen die de leerstof moeilijk vinden als voor de kinderen die er makkelijk doorheen gaan. Snappet beschikt over een heleboel extra leerstof op verschillende niveaus.

We leven nog steeds in een tijd van onduidelijkheid. We weten niet hoe de toekomst eruit gaat zien zolang corona het dagelijks leven blijft beheersen. Mocht het zo zijn, dat er weer een periode van thuiswerken aanbreekt, kunnen we heel makkelijk omschakelen.

Natuurlijk zijn er ook nadelen. We zullen oog moeten houden voor de hoeveelheid schermtijd van de kinderen. We zullen daardoor lesroosters moeten aanpassen, zodat er variatie is tussen schermtijd, instructie en verwerking op schrift. Ook zal er extra aandacht moeten zijn voor schrijfonderwijs. Extra schrijflessen, instapdictees op papier en stelopdrachten op papier zijn een aantal voorbeelden om daar mee aan de slag te gaan. Ook voor begrijpend lezen zullen we teksten blijven printen zodat leerlingen toch kunnen blijven arceren, onderstrepen etc. Daarnaast zullen we vanzelfsprekend ook andere vormen van verwerking aan blijven bieden.

Er verandert verder niks aan het onderwijs of de methodes die we gebruiken. De instructie verandert niet, het gaat enkel om de verwerking van de lesstof voor de vakken rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen. 

Klik hier om een filmpje te bekijken hoe dit er in de praktijk ongeveer uitziet.

De groepen 5 en 6 zullen gaan werken met tablets van Snappet die op school worden bewaard. Deze tablets blijven op school en gaan niet mee naar huis. Groep 7 en 8 gaan werken op de Chromebooks die we vorig jaar hebben aangeschaft.

We hebben ook de medezeggenschapsraad en de leerlingraad meegenomen om tot dit besluit te komen.

Schoolkamp groep 8

De leerkrachten van groep 8 zijn de afgelopen weken druk bezig geweest om een veilige en alternatieve vorm voor het schoolkamp van groep 8 te bedenken. Dat is gelukt en daar zijn we erg blij mee. Op deze manier kan groep 8 toch op een leuke manier afscheid nemen van de basisschoolperiode. De ouders hebben inmiddels een brief gekregen met de eerste informatie.

Bestuurlijke fusie

Wellicht heeft u het afgelopen week in de krant gelezen. Drie schoolbesturen uit Zeeuws Vlaanderen hebben de intentie om een bestuurlijke fusie te onderzoeken. Het gaat om de besturen Scoba, Perspecto en Probaz. Onze school maakt deel uit van Scoba. Er is een onafhankelijk onderzoeksbureau aangesteld die gaat onderzoeken welke meerwaarde de fusie heeft voor de drie schoolbesturen. Uitgangspunt is om er samen sterker van te worden, dus er zal met name gekeken worden welke krachten er gebundeld kunnen worden. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan houden wij u daarvan op de hoogte.

Klassenfoto's

Deze morgen (vrijdag) zijn de groepsfoto’s gemaakt. Deze zullen begin van komende week op Klasbord worden geplaatst. Indien u een afdruk van de foto wenst, kunt u een exemplaar kopen. De afgedrukte foto's kosten € 2,00 per stuk. U kunt dit betalen door het geld in een enveloppe te doen met daarop de naam en groep van uw kind. Woensdag 1 juli zullen alle foto's besteld worden, zodat ze nog voor de zomervakantie binnen zijn. We willen u vragen, indien u een of meerder afdrukken wenst om dit uiterlijk dinsdag 30 juni in te leveren.

Data
26 juni 2020 Bonte Avond (Gaat niet door)
29 juni 2020 Kikkesport bij de gymzaal (15:30 uur) Inschrijven verplicht!
2 en 3 juli 2020 Schoolkamp groep 8 
3 juli 2020  Rapport 3
7 en 9 juli 2020 Groep 1 t/m 4 's middags vrij
9 juli 2020 Afscheid groep 8
10 juli 2020 Groep 8 hele dag vrij. Overige kinderen vanaf 12:00 uur vrij.

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl