Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 21-08-2020

Geachte ouder(s), verzorger(s),

De zomervakantie is bijna voorbij en op maandag 24 augustus openen alle scholen weer hun deuren. Alle leerlingen mogen dan weer naar school. Omdat Corona nog steeds een belangrijk issue is, willen wij u met deze brief nader informeren over de meest actuele situatie rondom de start van het nieuwe schooljaar.

Tijdens de zomervakantie heeft het kabinet een persconferentie gehouden om iedereen te informeren over de stand van zaken rondom Corona en over aanvullende maatregelen. Naast de algemene richtlijnen werd voor het onderwijs ook aandacht besteed aan ventilatie van schoolgebouwen en het advies/verplichting van quarantaine. Hieronder hebben wij voor u alle belangrijke zaken samengevat:

De volgende regels zijn van toepassing:

 1. Alle leerlingen gaan volledig naar school 
 • dit betekent dat de leerplicht weer volledig opgevolgd wordt
 1. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
 • spelen op de speelplaats, samen eten, samenwerken met leerlingen uit andere groepen en het opsplitsen van groepen bij ziekte van een collega is weer mogelijk
 1. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
 2. Vanaf 1 juli is de 1,5 meter afstand tussen leraren en kinderen niet meer van toepassing.

(Bron website PO-raad 26-6-2020)

 1. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen
 2. Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of de BSO.

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is het extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om:

 • Een goede melding en monitoring van besmettingen;
 • Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de

school binnentreden.

 • Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.

Quarantaine bij terugkomst uit landen of regio’s met een oranje of rood reisadvies

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen ondanks een verblijf in een land met oranje of rood reisadvies naar school en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. Wanneer kinderen met gezondheidsklachten wel in thuisquarantaine moeten verblijven, overleggen ouders met de school over de mogelijkheid voor thuisonderwijs.

Voor ouders/verzorgers, docenten, onderwijspersoneel en kinderen van boven de 12 jaar geldt de tien dagen thuisquarantaine wel wanneer zij terugkomen van een van de landen met een oranje of rood reisadvies.

Ventilatie in schoolgebouwen

Op 27 juli 2020 heeft het RIVM op verzoek van diverse ministeries nadere vragen beantwoord over de rol van ventilatie bij de verspreiding van SARS-CoV-2 en zijn er aansluitend adviezen uitgewerkt. Op 12 augustus heeft het ministerie van OCW aangegeven de adviezen van het RIVM op te volgen. Dit betekent dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van reeds geldende eisen van Bouw- en Arbobesluit.

Aanvullend adviseert het RIVM om luchtstroom van persoon naar persoon door (zwenk)ventilatoren of systemen waarmee recirculatie plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven te vermijden.

Tevens is het van belang om na te gaan of ruimtes die voor bepaalde activiteiten worden gebruikt, hiervoor ook oorspronkelijk bedoeld waren en de hoeveelheid luchtverversing hierop is afgestemd.

Wat betekent dit voor de Scoba-scholen?

 • Ventileren vindt plaats volgens de eisen van het Bouwbesluit dat van toepassing is op het gebouw: met ventileren wordt zowel het afvoeren van vuile lucht als het aanvoeren van verse buitenlucht bedoeld.
 • Ruimtes worden regelmatig gedurende 10 tot 15 minuten gelucht door bijvoorbeeld ramen en deuren tegen elkaar open te zetten: in ieder geval tijdens de pauzes en voor, tussen en na schooltijd.

Belangrijk om te weten:

 • Er worden geen (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s gebruikt in leslokalen.
 • Zeeuws-Vlaamse schoolbesturen en kinderopvangorganisaties hebben het gezamenlijke initiatief genomen om op korte termijn de ventilatiemogelijkheden op scholen verder te inventariseren en waar mogelijk deze verder te optimaliseren
 • Dit initiatief sluit nauw aan bij het op 16 augustus door minister Slob aangekondigde doel dat scholen uiterlijk vóór 1 oktober a.s. alle ventilatiesystemen hebben gecheckt op de bestaande wettelijke normen voor ventilatie.

Afstemming Zeeuws-Vlaamse schoolbesturen en kinderopvangorganisaties:

Om risico’s voor besmettingsgevaar op school en kinderopvang zo veel mogelijk te mijden hebben de Zeeuws-Vlaamse schoolbesturen en kinderopvangorganisaties afgesproken om vanuit preventief oogpunt (minimaal) tot kerst een vorm van continurooster te blijven hanteren. Dit voorkomt:

 • extra breng-, haal-, en verkeersbewegingen en verlaagt het risico op besmetting
 • biedt de mogelijkheid om flexibel te kunnen anticiperen op mogelijke besmettingspieken in het najaar
 • biedt de kinderopvangorganisaties de mogelijkheid om tijdig afspraken en contracten met ouders te regelen

Tot slot:

Scoba wil met de verlenging van deze tijdelijke maatregelen een gedegen basis leggen om in het nieuwe schooljaar goed van start te kunnen gaan en onverwachte ontwikkelingen in deze Corona-crisis flexibel op te kunnen vangen.

Voor aanvullende vragen kunt u terecht bij uw directeur.


In deze nieuwsbrief:
- Schooltijden (brengen en halen)
- Overblijven
- Activiteitenkalender
- Fruitdagen
- Veiligheidscoördinator
- Gymlessen
- Data

Schooltijden (brengen en halen)

We blijven ook dit schooljaar doorgaan met een continurooster. Dat betekent dat alle leerlingen continu naar school gaan zonder dat ze tussendoor naar huis gaan om te eten. Dit is om het aantal vervoersbewegingen te beperken. 

Maandag

08:45 uur -14:45 uur

Dinsdag

08:45 uur – 14:45 uur

Woensdag

08:30 uur – 12:15 uur

Donderdag

08:45 uur – 14:45 uur

Vrijdag

08:45 uur – 12:00 uur (groep 1-4)

08:45 uur -14:45 uur (groep 5-8)

 

Net als vorig schooljaar moeten de kinderen ook weer bij het hek afgezet en opgehaald worden. Dit geldt ook voor de jongste kinderen. De kinderen van groep 1-2 worden door de kleuterjuf opgevangen bij de deur aan het kleuterlokaal. De kinderen van groep 3 t/m 5 kunnen de school betreden via de hoofdingang. De kinderen van groep 6 t/m 8 kunnen de school betreden via de rode deur bij het grote plein.

Ouders mogen enkel op afspraak de school betreden. Wij moeten weten wie er op welk tijdstip de school betreedt. Mocht er iets zijn waarover u als ouder de leerkracht wil spreken dan is dit wel mogelijk, maar er moet hiervoor wel een afspraak gemaakt worden. Tussen volwassenen moeten we ten alle tijde 1,5 meter afstand bewaren. 

Overblijven

De kinderen blijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (groep 5 t/m 8) over. Op deze manier blijft de bestaande structuur gehandhaafd en is het makkelijker om weer terug te schakelen indien de maatregelen rondom Corona worden verscherpt. Een andere (en zeker ook niet onbelangrijke) reden is, dat het overblijven op dit moment rustiger verloopt dan voorheen, omdat de leerlingen nu in de eigen klas overblijven in plaats van in een grote groep in de hal. Dit laatste wordt ook bevestigd door onze eigen leerlingraad. Het grootste gedeelte van de kinderen maakte al gebruik van de voorzieningen voor het overblijven.

Het is belangrijk voor de langdurige inzetbaarheid van onze leerkrachten dat we onze leerkrachten een pauze kunnen bieden, zeker in deze tijden waarin we ook te maken hebben met een lerarentekort. Door het blijven inzetten van overblijfouders kunnen onze leerkrachten een half uur pauze nemen op de ‘lange schooldagen’. Deze overblijfouders krijgen hiervoor een kleine vrijwilligersvergoeding. Om deze vergoeding te bekostigen, is in overleg met de medezeggenschapsraad besloten hiervoor een vrijwillige bijdrage te vragen van € 25,00 per leerling. Deze bijdrage is aanzienlijk lager dan de bijdrage die we voorheen vroegen, toen we een traditioneel rooster hanteerden. Ter vergelijking; vorig jaar was het tarief voor een abonnement van vier dagen € 110,00. Met deze bijdrage kunnen we een rustigere manier van overblijven bieden en kunnen we er ook voor zorgen dat de leerkrachten hun verdiende pauze kunnen nemen.

Deze bijdrage kunt u uitsluitend via de bank betalen. (bankrekening NL20 RABO 0101 2432 51 inz. Act. Op Dreef), o.v.v. overblijfbijdrage + de naam en de groep van uw kind.

Activiteitenkalender

Per gezin zal er op de eerste schooldag een kalender meegegeven worden waarop alle activiteiten staan gepland die we tot nu toe weten. Een uitzondering hierop is de schoolreis. Indien de maatregelen dit toestaan en het haalbaar maken een schoolreis te organiseren, zullen we dit zeker nog doen. Op dit moment is het nog niet mogelijk. Pretparken zijn wel open, maar de maatregelen staan niet toe dat het ook haalbaar is om met groepen op pad te gaan. 

Daarnaast is er ook nog een studiedag voor leerkrachten waar nog geen datum voor is. We willen scholen bezoeken om inspiratie op te doen voor ons eigen onderwijs. Aangezien dit nu nog niet kan, zal dit mogelijk later in het jaar gepland worden. De kinderen zullen die dag vrij zijn. We zullen dit tijdig laten weten.

Alle activiteiten zijn op dit moment onder voorbehoud. Dat betekent dat we per activiteit gaan bekijken op welke manier we het veilig vorm kunnen geven. Omdat de maatregelen continu veranderen, is het moeilijk daar nu al invulling aan te geven.

Fruitdagen

Ook in het nieuwe schooljaar hebben we weer fruitdagen. Deze zijn op maandag en woensdag.  Dit betekent dat de kinderen fruit meenemen voor de ochtendpauze in het kader van gezond gedrag. Uiteraard hopen we dat de kinderen op de andere dagen ook fruit meenemen!

Veiligheidscoördinator

Sociale en fysieke veiligheid is een belangrijk onderwerp op onze school. De leerkracht van de groep blijft voor de ouders en kinderen het eerste, belangrijkste aanspreekpunt. Daarnaast heeft de school ook een  veiligheidscoördinator.

Meester Wietse is ook komend schooljaar veiligheidscoördinator. Juf Betty is onze interne vertrouwenspersoon. Zij is voor leerlingen een aanspreekpunt wanneer ze in vertrouwen dingen willen vertellen.

Gymlessen

We hebben van de gemeente nog geen definitief rooster voor de bezetting van de gymzaal gekregen. Zodra we dit hebben, zullen we dit met u delen.

Data
24 augustus 2020 Eerste schooldag
2 en 3 september 2020 Kennismakingsgesprekken (met de kinderen) groep 1 t/m 8
30 september 2020 Start kinderboekenweek
7 oktober 2020 Bezoek groep 8 Zwincollege
19 t/m 23 oktober 2020 Herfstvakantie

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl