Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 06-11-2020

In deze nieuwsbrief:
- Communie
- MFC Aardenburg
- Online school
- Bouwwerkzaamheden
- Ouderbijdrage
- Week van mediawijsheid
- Data
Communie

Afgelopen week zijn de brieven voor de communieviering meegegeven aan de leerlingen van groep 4. Er is dit jaar voor een nieuwe opzet gekozen, waarbij alle kinderen van groep 4 uit de gemeente Sluis worden uitgenodigd. Dit zal jaarlijks terugkeren, zodat de huidige groep 3 dit jaar geen communie doet, maar volgend schooljaar.

MFC Aardenburg

In Aardenburg staat een groot project op stapel: de realisatie van een multifunctioneel centrum (MFC).Hierin komen de school, de kinderopvang, de sportzaal en het dorpshuis. Het nieuwe gebouw komt op de plaats waar nu de voormalige Vorsterman van Oyenschool staat. Zoals in de gemeenteraadsvergadering werd aangegeven, wordt dit een gebouw waar Aardenburg, mede vanwege het fraaie ontwerp, de duurzaamheid, de circulariteit en de toekomstbestendigheid (gasloos en energieneutraal), met recht trots op kan zijn.

Bij een dergelijk groot project is het belangrijk en gebruikelijk dat de gemeente de omwonenden en overige geïnteresseerden informeert door middel van een informatieavond. Door de coronamaatregelen kan dat echter niet doorgaan.

Als alternatief kunt u digitaal kennisnemen van het plan door middel van de (voorlopige) plattegronden, gevelaanzichten van het gebouw, de voorgestelde terreinindeling en impressie van het interieur onderaan dit nieuwsbericht. U vindt daar ook een planning. Hierin ziet u onder meer dat de bouwwerkzaamheden naar verwachting in maart 2021 starten en klaar zijn in december 2021. De sloop van de Vorsterman van Oyenschool is voorzien in de maand januari. Omwonenden hebben deze informatie ook per brief ontvangen.

De gemeente blijft de omwonenden per fase informeren. Voorafgaand aan een bouwfase verwacht de gemeente specifiekere informatie te kunnen verstrekken over aan- en afvoerroutes  en eventuele overlast.  

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande vragen, opmerkingen of tips heeft, dan kunt u die mailen naar mfcaardenburg@gemeentesluis.nl of bellen naar 140117. Wacht u daar niet te lang mee want nu kunnen er eventueel nog aanpassingen in het voorlopige ontwerp worden aangebracht. Vragen en antwoorden worden ook anoniem op de website geplaatst tenzij u aangeeft hiertegen bezwaar te hebben.

Online school

Om het onderwijs aan de thuiszittende leerlingen beter vorm te geven hebben de vier stichtingen Scoba, Probaz, Perspecto en SKOH besloten samen over te gaan tot het oprichten van een Online school. De Online school is een school waar leerlingen die thuis zitten, iedere dag begeleid worden door leerkrachten die thuis zitten.

Binnenkort zal er een pilot gaan draaien. Onze school zal meewerken aan deze pilot. U zult hier later meer informatie over krijgen.

Bouwwerkzaamheden

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u verteld over de sloopwerkzaamheden in de Zuidstraat. Hiervan zullen we de komende weken ook nog enige hinder ondervinden. Meer informatie kunt u teruglezen in de nieuwsbrief van 30 oktober.

Komende week worden er ook al de eerste fysieke werkzaamheden voor de nieuwbouw verricht. Aanstaande dinsdag 10 en woensdag 11 november wordt er gesondeerd door firma Inpijn Blokpoel rondom de Vorsterman van Oyenschool. Hierdoor zullen de parkeerplaatsen rondom de Vorsterman van Oyenschool afgesloten zijn.

Ouderbijdrage

De decembermaand staat voor de deur. De leden van de activiteitencommissie zijn druk in de weer om de eerste feesten van dit schooljaar te organiseren: Sinterklaas en Kerst.

Zij bekostigen deze, en alle andere activiteiten in het schooljaar, vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Bij “andere activiteiten” moet u bijvoorbeeld denken aan de viering van Carnaval,  Pasen, de bonte avond en andere leuke activiteiten die er in een schooljaar zijn.

Een aantal mensen heeft de ouderbijdrage al spontaan betaald, toen zij in de schoolgids lazen hoe hoog het bedrag was. 

Omdat het afgelopen jaar niet alle activiteiten hebben plaatsgevonden is er dit jaar eenmalig gekozen om de bijdrage te verlagen ter compensatie. De bijdrage is  € 20,00 per kind. Deze kunt u overmaken op IBAN NL20 RABO 0101 2432 51 ten name van SCOBA inz. Op Dreef, onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

De leden van de A.C. zetten zich, net als elk jaar, in om de kosten zo laag mogelijk te houden. De begroting is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad waarin ook ouders zitting hebben.

Week van mediawijsheid

Komende week is het de week van mediawijsheid. Op school gaan we evenals afgelopen jaar hier weer aandacht aan besteden. Met behulp van Kwink willen we de kinderen leren hoe ze een balans kunnen vinden in hun vrije tijd.

(Sociale) media kunnen gelukkig maken. Ze bieden vermaak en creativiteit. Apps, online challenges of groepen op sociale media kunnen je motiveren om het beste uit jezelf te halen.

Maar we kennen helaas ook de negatieve effecten. Die kun je voorkomen door kinderen te laten inzien en ervaren dat de vrije tijd die ze hebben in balans moet zijn. Games spelen? Prima, maar ook buitenspelen. Filmpjes kijken? Leuk, maar dan ook zelf lekker lezen. Appen? Gezellig, maar dan ook creatief aan de slag.

Data
9 november 2020 Pleintjesactiviteiten Klik hier om aan te melden.
30 november 2020 Pleintjesactiviteiten Klik hier om aan te melden.
1 december 2020 Oudergesprekken groep 1 t/m 8
2 december 2020 Oudergesprekken groep 1 t/m 8
4 december 2020 Sinterklaas
4 december 2020 Rapport 1
17 december 2020 Kerstviering
18 december 2020 Groep 1 t/m 4 vrij, groep 5 t/m 8 vanaf 12:00 uur vrij.
21 december 2020 t/m 1 januari 2021 Kerstvakantie

​Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl