Elevantio – Ontdek je eigen wijsheid

Op dreef is onderdeel van Elevantio

Scoba

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten die meedenken over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. In de wet is vastgelegd waarover een MR mag meedenken of meebeslissen (instemmen). De medezeggenschapsraad adviseert en controleert en vertegenwoordigt daarmee alle ouders.

De MR vergadert vier keer per jaar. De notulen van deze vergadering zijn op te vragen bij de directie. De namen van de MR leden kunt u vinden in de schoolgids.